Trường phổ thông dân tộc nội trú Lệ Thủy: Điểm sáng về chất lượng dạy và học, khắc ghi lời Bác dạy

Trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến chính sách dân tộc. Trong đó, chính sách về giáo dục-đào tạo là một chính sách quan trọng để nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.