Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

môi trường kinh doanh

Cải thiện môi trường kinh doanh – Thúc đẩy môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế

Tình hình phát triển kinh tế đang thể hiện những dấu hiệu tích cực: GDP, xuất khẩu, số lượng doanh nghiệp thành lập mới... Để phát huy đà tăng trưởng đó, một yêu cầu quan trọng là cần tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường kinh doanh để hỗ trợ, tiếp sức cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp hiệu quả hơn...