Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

giúp đỡ người khó khăn

Chung sức, chung lòng vì người nghèo

Hành động Vì người nghèo là hoạt động rộng lớn, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta.