Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

giáo dục

Sáng ngời truyền thống tôn sư trọng đạo

Từ ngàn đời xưa “tôn sư trọng đạo” đã trở thành truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta, có biết bao tấm gương nhà giáo đức độ, khí tiết, tài năng sẵn sàng gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp trồng người của đất nước. Truyền thống tôn sư trọng đạo chính là những tư tưởng, tình cảm, thói quen trong tư duy và ứng xử của cộng đồng người Việt Nam trong tiến trình lịch sử của nền giáo dục Việt Nam.