Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

gia lai

Gia Lai quyết tâm phát triển kinh tế – xã hội

Tỉnh Gia Lai tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ ngay từ ngày đầu của năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Tỉnh.