Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

Đại án Oceanbank

Đại án Oceanbank: Hành vi trái pháp luật không thể coi là chính đáng

Theo đại diện VKS, trước yêu cầu của Thông tư 02, đáng lý ra OceanBank, nhất là Chủ tịch và Ban Điều hành phải có những giải pháp nâng cao năng lực quản trị, năng lực điều hành, thay đổi biện pháp, thay đổi tư duy để ngân hàng tồn tại. Tuy nhiên, với những động cơ mang tính cá nhân và nhóm lợi ích, Hà Văn Thắm đã lựa chọn hành vi làm trái pháp luật.