Hà Nội: Bế mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 13.12, sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc với phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển,” tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại lễ bế mạc Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI với phương hướng “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại;” Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2013-2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội. 

Tại Đại hội đã bầu Ban chọn Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII gồm 119 đồng chí tiêu biểu cho gần 10,2 triệu hội viên nông dân và 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đảm bảo các độ tuổi, cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Hội và giai cấp nông dân giao phó.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước; khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Việt Nam phát triển ngang bằng các nước trong khu vực, các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), bạn bè trên thế giới.

Cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới, giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; kết hợp chặt chẽ phương pháp vận động, tuyên truyền với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nông dân và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân để giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân phấn đấu xây dựng trong sạch, vững mạnh để làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế vì mục tiêu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cũng theo đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Với tinh thần và khí thế mới, Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hoàng Quý – Trắc Long
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...