Đảng là sức mạnh và điểm tựa lòng tin của nhân dân

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng: “Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Sức mạnh của Đảng là ở lòng tin của dân, lòng tin đó được xây đắp bền vững chính là ở chỗ Đảng quán triệt đường lối nhân dân, sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân.

Xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh không phải là một khẩu hiệu hay lời nói suông. Vai trò lãnh đạo của Ðảng phải được thể hiện trên cả bình diện lý luận lẫn thực tiễn. Không được phủ nhận luận điểm kinh điển về Ðảng Cộng sản, tức là đảng của giai cấp công nhân mà cốt tủy là thể hiện cho được ý nghĩa tiên phong, gương mẫu, đi đầu, nhưng tiên phong không có nghĩa là đứng trên, đứng xa, đứng ngoài mà là đứng trong đội ngũ quần chúng, lôi cuốn quần chúng, thuyết phục và giành được tín nhiệm của quần chúng.

Diễu hành kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2017
Diễu hành kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2017

Thật vậy, tư duy bao trùm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng là sáng tạo. Sức mạnh và uy tín của Đảng được đo bằng lòng tin của dân. Vì vậy, Đảng và đảng viên phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân, có làm được người đầy tớ trung thành của nhân dân thì mới làm lãnh đạo được. Muốn cho dân tin, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân phải được người lãnh đạo đặc biệt chú ý.

Xây dựng Ðảng trên sự đúng đắn, hiệu quả và tín nhiệm là căn cứ thích hợp nhất với diễn biến của lịch sử, với trình độ ngày càng cao của nhân dân và của nền dân chủ. Nó phù hợp với sự phát triển của xã hội loài người, của thời đại.

Từ cuối thế kỷ XIX,sự nghiệp cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Namlà sự gắn bó giữa niềm tin của nhân dân với Đảng, Đảng với nhân dân, sợi chỉ xuyên suốt hành trình đó là niềm tin yêu con người, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng và đã dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta ngay từ những ngày trứng nước.

Xuyên suốt hành trình cách mạng của dân tộc, từ khi Đảng chưa ra đời đến khi đất nước giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành điểm tựa, là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin, khát vọng tự do, độc lập. Mỗi khi lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch cất lên là lòng tin vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc lại trào dâng mãnh liệt trong nhân dân.

Bước vào công cuộc đổi mới, trong bối cảnh hội nhập hiện tại, bài học tin dân, gần dân, vì dân của Hồ Chủ tịch vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Để củng cố niềm tin của người dân với Đảng, tại Đại hội Đảng lần XI, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra một số tình hình của Đảng hiện nay: “Quan liêu, tham nhũng là biểu hiện của sự xa dân, làm mất niềm tin của nhân dân” với Đảng và cảnh báo “xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào Đắk Lắk mới đây
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào Đắk Lắk mới đây

Sức mạnh của Ðảng là ở lòng tin của dân, lòng tin đó được xây đắp bền vững chính là ở chỗ Ðảng quán triệt đường lối nhân dân, sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân. Chân lý thật giản đơn: Có dân là có tất cả. Mất lòng tin của dân là mất hết. Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được.Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không xong.Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng còn nêu rõ, phân tích sâu sắc tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và yêu cầu bức thiết phải chỉnh đốn Đảng để lấy lại niềm tin của nhân dân. Nghị quyết chỉ rõ “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Bộ phận cán bộ đó là trở lực phức tạp nhất trên con đường phát triển của đất nước. Do đó, Đảng phải củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tâm huyết, trí tuệ toàn dân để xây dựng, thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách và hoạt động thực tiễn hợp lòng dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Quy định số 102/QĐ-TW ngày 15-11-2017 về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” đã được Bộ Chính trị ban hành nêu rõ: “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời”. Đó là điều khoản đầu tiên của quy định của Đảng để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, với quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ, toàn diện, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng vào sự chuyển biến tích cực trong thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng để cách mạng Việt Nam tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng trong thời kỳ mới. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xây dựng Đảng trên sự đúng đắn, hiệu quả và tín nhiệm là căn cứ thích hợp nhất với diễn biến của lịch sử, với trình độ ngày càng cao của nhân dân và của nền dân chủ. Nó phù hợp với sự phát triển của xã hội loài người, của thời đại.

88 năm qua, kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh “soi đường, dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”. Có được thành công đó, bởi Đảng ta đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng-yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Minh Sơn

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...