Đảng Cộng sản Việt Nam 89 năm luôn vững tay chèo, hoàn thành sứ mệnh vì dân

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả. Đó là giành độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Với truyền thống cách mạng, với bản lĩnh chính trị kiên định và sự sáng tạo đổi mới trong việc xác định đường lối phát triển đất nước, Đảng ta đã chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn thách thức, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời và nhạy cảm về chính trị; đồng thời, thể hiện nổi bật bản lĩnh chính trị, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định mục tiêu, hình thức và phương pháp đấu tranh, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc với việc chớp lấy thời cơ “ngàn năm có một”. Do vậy, dù khi đó Đảng ta chỉ có khoảng hơn 5000 đảng viên, nhưng Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành được chính quyền về tay nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trải qua 89 năm, Đảng luôn vững tay chèo. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng không ngừng tăng lên cùng vị thế của đất nước. Nhưng những khó khăn và thách thức mới bao giờ cũng có, đặt ra cho Đảng phải không ngừng đổi mới chỉnh đốn để hoàn thành sứ mệnh của mình.

3 năm sau Đại hội XII, nhất là sau hai năm triển khai về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Có 60 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Trong đó có 5 ủy viên Trung ương Đảng. Riêng trong năm 2018, có 3 ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật.

Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như lịch sử cận đại của đất nước có những lúc thăng trầm, nhưng mục tiêu tối thượng vì lợi ích, vì nhân dân của Đảng thì vẫn vậy. 89 năm qua, con thuyền cách mạng do Đảng chèo lái vẫn luôn tiến lên phía trước vì lý tưởng cao đẹp “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Xuân Kỷ Hợi 2019 đang cận kề, Đảng ta chuẩn bị tròn 89 năm (03/02/1930- 03/02/2019). Năm cũ qua đi để lại trong mỗi chúng ta niềm vinh dự tự hào về sự lãnh đạo của Đảng, về Bác Hồ. Những ngày này, khi cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, mừng đất nước vào xuân, mỗi chúng càng tự hào vì được tiến bước dưới lá cờ Đảng vinh quang. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ ngày ấy đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện ngời sáng của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi con người, cho dân tộc Việt Nam, đem đến những mùa xuân của đất nước, non sông.

Tự hào 89 mùa xuân đất nước ta có Đảng, với mục tiêu là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng đã chỉ đường dẫn lối cho dân tộc Việt Nam giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới; uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xuân Kỷ Hợi 2019 đang về và Đảng mãi mãi là mùa xuân của non sông, đất nước. Cả dân tộc Việt Nam với khí thế vui tươi “Mừng Xuân, mừng Đảng”. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân nước Việt thân yêu dù bất cứ ở đâu hãy giữ vững niềm tin vào Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên CNXH, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa xuân để dâng lên Đảng, tạo cho mùa xuân tràn ngập những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Quyết tâm năm mới thắng lợi mới, đạt nhiều thành tích đưa đất nước ta ngày càng phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Minh Sơn

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...