Củng cố lòng tin, giữ gìn, nâng niu niềm tin của nhân dân với Đảng

Giữ vững lòng tin chính trị của nhân dân với Đảng là mục tiêu phấn đấu, cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi thử thách, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, công bằng, văn minh. Hiện thực hóa chủ trương đó, cả nước vì sự thành công của công cuộc đổi mới toàn diện, cụ thể hóa bằng nhiều cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa, biến chất, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy chính quyền, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng.

Kể từ ngày thành lập Đảng, gần 90 năm trong tiến trình lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành, mỗi quyết định sáng suốt của Đảng đều có tác động tích cực đến niềm tin của nhân dân. Từ niềm tin đó, nhân dân đồng lòng sát cánh với Đảng trên con đường hướng tới những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp. Đảng ta đã và đang thể hiện tinh thần của “một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” như Bác Hồ mong muốn và nhân dân ta luôn vững lòng tin vào Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng như cả nước có được sự tin tưởng đó, suốt trong quá trình thực hiện, xuyên suốt một tinh thần, một mục tiêu cao nhất là “việc gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm”. Trên tinh thần đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc, bám sát các chỉ đạo từ Trung ương, cụ thể hóa một cách sáng tạo, sinh động vào thực tế của các địa phương, chia sẻ, đúc kết kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội…

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Muốn cho dân tin, muốn được lòng dân thì việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Tóm lại, muốn được dân tin yêu, phải có một tinh thần chí công vô tư”. Sức mạnh và uy tín của Đảng là ở lòng tin của dân. Bác Hồ dạy: “Có dân là có tất cả, mất lòng tin của dân là mất hết. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra. Vì vậy, Đảng và đảng viên phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân thì mới làm được lãnh đạo”.

Theo đó, công tác điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực sẽ được thực hiện theo hướng đồng bộ, khoa học, hướng về cơ sở nhưng đảm bảo sự quyết liệt, cụ thể, thiết thực đi đến cùng sự việc, nhiệm vụ được giao và gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả. Từ Tư duy bao trùm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “muốn được dân tin yêu để xây dựng Đảng vững chắc là một luận điểm sáng tạo của Người”. Bác nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào, ngành nào – đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Tuy nhiên, xây dựng Đảng là phải sáng tạo không ngừng. Sức mạnh và uy tín của Đảng được đo bằng lòng tin của người  dân. Mặt khác, Đảng ta cũng rất tự hào vì có lực lượng quần chúng đông đảo, một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng rõ trách nhiệm, nội dung cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực… Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở; thực hiện lựa chọn những mô hình hay, rõ nội dung để vận động theo hướng chuyên sâu, hiệu quả thành ý thức tự giác, tự nguyện trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhân rộng các mô hình đã có kết quả, hiệu quả cụ thể tại các địa phương, đơn vị; tham gia nghiên cứu, phản biện việc giải quyết đơn thư, khiếu kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân…

Hiện nay, để củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Trung ương đã sớm ban hành Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã hợp ý Đảng lòng dân. Bác Hồ dạy: “Một Đảng giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng…”. Do đó, ngày nay chúng ta cần tập trung giải quyết một số vấn đề cần kíp nhất như sau:

Tập trung tâm huyết; trí tuệ toàn Đảng, toàn dân để xây dựng, thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách và hoạt động thực tiễn hợp lòng dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Bất kỳ một chính Đảng nào cũng phải đặt ra mục tiêu giành được lòng tin chính trị của nhân dân. Đảng ta cũng vậy.

Thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là khâu trọng yếu, là niềm tin của dân đối với Đảng. Các cấp ủy Đảng cần có biện pháp thật kiên quyết và tích cực giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, siết chặt kỷ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy nhà nước.

Các chính sách thực tiễn phải có tác dụng điều tiết sự phân hóa xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cốt lõi là điều tiết hài hòa quan hệ lợi ích, nhất là bảo đảm lợi ích cơ bản của công nhân, nông dân và trí thức, đồng bào các dân tộc, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng sâu vùng xa…

Mới đây, phát biểu kết luận phiên họp ngày 21.1 tại hội nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Tổng bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018, cùng với những thành tựu chung đạt được của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác phòng, chống tham nhũng đang trở thành xu thế, phong trào. Tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, củng cố niềm tin từ nhân dân”.

Với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai tươi sáng của đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa thành tựu đã được các thế hệ tạo dựng trong những năm qua, bản lĩnh, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa… Các cơ quan, cán bộ của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, nhất là cán bộ chủ chốt phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các Đại hội Đảng đã chỉ ra: cán bộ, đảng viên “quan liêu, tham nhũng là biểu hiện của sự xa dân, làm mất niềm tin của nhân dân” và cảnh báo “xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”…

Minh Sơn
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...