Bến Tre: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Ngày 13.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, cấp ủy các cấp đã phát huy tinh thần năm “tăng tốc” tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả đáng kể. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã góp phần tạo chuyển biến tích trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về năm “tăng tốc” 2018.

Đồng chí Cao Văn Dũng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua đó, công tác tuyên giáo của tỉnh Bến Tre năm 2018 đã bám sát tình hình thực tiễn, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Đặc biệt, tiếp tục triển khai các nghị quyết, kết luận tại các hội nghị Trung ương khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre còn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với đường lối đổi mới của đất nước. Đồng thời, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung tuyên truyền chủ đề công tác năm 2018 và các hoạt động sự kiện lớn của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đã có hiệu quả nhất định, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đã lưu ý, năm 2019, ngành tuyên giáo, các ngành trong khối khoa giáo quán triệt chủ đề năm 2019 “tiếp tục tăng tốc, bứt phá” gắn phương châm 10 chữ của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tháo gỡ điểm “nghẽn” trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Nâng cao chất lượng học tập nghị quyết; sơ kết, tổng kết các nghị quyết đúng thực chất. Tham mưu lãnh đạo đưa học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với quán triệt chủ đề năm 2019…

Thanh Phong
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...